نمونه سوالات تئوری مدیریت پیشرفته کارشناسی ارشد

منظور از سازمان ومدیریت؟انواع مهارتهای مدیر؟

اهمیت مطالعه تئوریهای مدیریت؟کار مدیر در رابطه با نگرش اقتضائی؟

عوامل اثرگذار مستقیم وغیر مستقیم بر محیط سازمان؟روشهای اثرگذاری مدیران ووفق پذیری با محیط؟

تفاوت مسئولیتهای اجتماعی واصول اخلاقی سازمانها؟نکات اصول اخلاقی مدیران؟

پدیده جهانی شدن برای مدیران چه معنایی دارد؟اثرات مثبت ومنفی شرکتهای چندملیتی؟

تعریف کارآفرین؟کارآفرینی؟مهندسی مجدد؟

تعریف مدیریت کیفیت جامع؟رابطه آن بارفتار مشتریان؟پیشنهاد سه گانه جوزف جوران؟

ارکان فرهنگ سازمانی از دیدگاه ادگار شاین؟موفقیت سازمان وفرهنگ سازمانی چه رابطه ای دارند؟

الگوی عقلانی؟تصمیمات برنامه ریزی شده؟تصمیم گیری در شرایط ریسک؟تفاوت شناسایی مساله وفرصت؟

دونوع برنامه وتفاوت آنان؟چهارچوب پورتر برای استراتژی واحد سازمانی(نیروی پنج گانه)؟

دیدگاه چاندلز؟نهادینه شدن استراتزی؟

/ 0 نظر / 37 بازدید