برنامه زمانبندی ارائه کلاس تحلیل رفتاری-مدیریت اجرایی

فصل سوم  خدایی 14اسفندماه

بهادری فصل چهار  19فروردین

بابایی فصول 5و6  26فروردین

قلیچ فصل هفت 26فروردین

توکل فصل هشت  2اردیبهشت

حاتمی فصل نه  2اردیبهشت

ویسمه فصل ده   9اردیبهشت

صالحی فصل دوازده  9اردیبهشت

صنعتی فصل سیزده  16اردیبهشت

احمدی فصل پانزده 16اردیبهشت

هدایت پور فصل هفده   23اردیبهشت

اکبری فصل هیجده   23اردیبهشت

داوودی فصل نوزده 23اردیبهشت

 

نکات:

ارائه ها به صورت پاورپوینت می باشد

در صورت عدم تشکیل جلسه ای از کلاس بارائه ها به ترتیب ذکر شده یک هفته دیرتر برگزار می شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید