منبع درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته

منبع درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته-نوشته دکتر قلی پورودکتر آغاز-انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

مدیریت منابع انسانی پیشرفته طراحی،تجزیه و تحلیل ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل

    مدیریت منابع انسانی پیشرفته طراحی،تجزیه و تحلیل ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل

/ 0 نظر / 4 بازدید