جلسات دفاع

خانم مهنام حیدریان روز پنج شنبه 12/06/94 واحد بویین زهرا گرایش بیمه به عنوان راهنما قطعی

آقای سید محمود حسینی گرایش مالی روز پنج شنبه 12/06/94 واحد بویین زهرا به عنوان راهنما قطعی

خانم فاطمه مقصودی پور گرایش بیمه روز پنج شنبه 12/06/94 واحد بویین زهرا به عنوان مشاور تاریخ غیرقطعی

/ 0 نظر / 112 بازدید