اعلام نمرات میان ترم تئوریهای مدیریت پیشرفته-واحد بوئین زهرا

 

روستایکه 3.5

هاشم حسین پور 4.5

مرتضی عزیزی 4.8

اکرم گروسی 4.5

محمدپورفخانی 4.25

عرب کیاسری 3

عسکرشاهی 4

علیاصغراکبری 5

کیانی 4.1

عتابی 4.75

نقدی 3

شیرازی 4.7

علی محمدی 5

زیرک 3.7

سلطانی 4.1

نورعلی 5

مهیا معزز 4.5

پیمان مظاهری 4.6

مسعود رهبر 3.5

رستم آبادی 4.9

اباذری 4.4

رضامصلی نژاد 4.7

سهراب قاسمی 4.7

شایسته محبوب 3.75

نیک منش 4

ممتاز صنعتی 4.3

امین حیدرپور 3.75

سویزی 3

پارسا ملک 4.5

سمیراوجاحتی 3.5

امانی جوردهی 3.25

کاظمی زاده 4.1

کاظم نژاد 3.25

فرشته احمدی 3.6

براتی 4.6

طالعی 4

حمید عباسی 4.25

فرهاد شمسی 3.8

سیامک مرادی 4

شاملو 4

سعید حناچی 3.25

علی احمدی 3

فریبا عزیزی 5

وحید هدایتی 5

نسترن ملک شاهیان 5

محسن مهرپویان 3.7

مهسا ضیاالدینی 5

/ 1 نظر / 6 بازدید

ممنون که خیلی زود نمرات را اعلام نمودید.