سوالات تئوری مدیریت پیشرفته کارشناسی ارشد-واحد اراک

-اهمیت سازمان ومدیریت؟رعایت اصول اخلاقی توجه به ناهمگونی فرهنگی وتغییراتی که درمحیط کاریا سازمان رخ میدهد برای مدیران چه اهمیتی دارد؟

-اهمیت مطالعه وتحقیق تئوری مدیریت؟درکجای سازمان شاهد کاربرد علم مدیریت هستیم؟

-گروههای ذینفع سازمان؟برای اعمال نفوذ بر آنان از چه شبکه ای ار گروههای ذینفع وائتلافها می توان استفاده کرد؟

-مفهوم منافع شخصی روشنگرایانه؟نسبیت فرهنگی؟

-جنبه های مختلف جهانی شدن؟سیر تاریخی جهانی شدن تجارت؟

-تعریف واژگان:کارآفرینی؟کارآفرین؟بازآفرینی؟مهندسی مجدد؟

-رابطه فرهنگ سازمانی وموفقیت سازمانی؟تعریف چندفرهنگ گرائی ومنشا آن؟

-تعریف واژگان:مدیریت کیفیت جامع؟پیشنهاد کیفیت جوران؟جایزه بالدریچ؟روشهای دمینگ؟

-فرآیند تصمیم گیری عقلائی؟تفاوت بین تصمیمات برنامه ریزی وبرنامه ریزی نشده؟

-تعریف واژگان:

-اهمیت اهداف سازمانی؟دیدگاههای چاندلر؟مفهوم کنونی استراتژی؟مدیریت مبتنی بر هدف؟

/ 0 نظر / 8 بازدید