تقسیم بندی ارائه فصول درس تئوری مدیریت پیشرفته واحد اراک

اسامی ارائه دهندگان  فصول کتاب مدیریت استونر  و تاریخ های مقرر در واحددانشگاهی  اراک

در روزهای سه شنبه هرهفته (ساعت
دوم کلاس استاد دکتر سهرابی ) 

تاریخ جلسه

اسامی ارائه دهندگان

نوع فصل

7/8/92

دریکوند و مظفری کیا

فصل 1

درستکاری و رفیعی

فصل 2

14/8/92

خسروی

فصل 4

خان واری

فصل 5

21/8/92

تاج آبادی و محمدی

فصل 6

صادقی و غیاث آبادی

فصل 7

28/8/92

میر

فصل 8

محمودی و اسدی

فصل 9

پریشانی

فصل 10

/ 0 نظر / 8 بازدید