سوالات رفتار سازمانی پیشرفته کارشناسی ارشد-واحد بوئین زهرا

مفهوم رفتار سازمانی؟الگوههای رفتار سازمانی با تعریف یک مورد؟

الگوههای تناسب شغل وشخصیت با رسم شکل به طور کامل؟

انواع روابط بین نگرش ورفتار؟

تعریف انگیزش؟انواع آن؟نظریه خود تنظیمی فراشناختی؟

ماهیت هیجان؟یکی از قوانین هیجان؟رابطه انگیزش وهیجان وتفاوتهای آنان؟

تعریف تصمیم گیری؟فرآیند تصمیم گیری؟کاربرد آن در مدیریت رفتار سازمانی؟

منظور از شایعه وانواع آن در ارتباطات؟زیرمجموعه های جهتهای ارتباطات با توضیح یک مورد؟اسکات ومیچل؟

کاربرد رهبری در مدیریت رفتار سازمانی؟زیرمجموعه مربوط به نقشهای مدیریت در رهبری؟نظریه چهارسبک رهبری رنسیس لیکرت؟

تعریف فرهنگ سازمانی؟وظایف فرهنگ سازمانی؟طبقه بندی هافستد؟

کاربرد ساختار سازمانی در مدیریت رفتار سازمانی؟ساختار مجازی کوهن؟

تعریف تغییر سازمانی؟کاربرد آن در مدیریت رفتار سازمانی؟منشا تغییر سازمانی؟نظریه یکپارچه سازی فرآیند تغییر مورگان به اختصار؟

/ 0 نظر / 8 بازدید