تکلیف درس مدیریت استراتژیک پیشرفته برای جلسه روز 18 مهرماه

1-تحویل جواب 11 سوال سری دوم مطرح شده در جلسه اول کلاس

2-طرح سوال از بخش مقدمه و فصل اول کتاب مدیریت استراتژیک فردآر دیوید

از مقدمه حداقل 5 سوال واز فصل اول حداقل 10 سوال

/ 1 نظر / 9 بازدید
...

مثل مدرسه! استاد عزیز دانشجویان ارشد مانند دانش آموزان مدرسه نیستند هزار گرفتاری دارند!