چگونگی دریافت نمره ترجمه مقاله وتحقیق

دانشجویان عزیز برای دریافت نمره مربوط به ترجمه مقاله وتحقیق خود فایل مقالات اصلی همراه با فایل ترجمه خود را به آدرس ایمیل farshid_kh2002@yahoo.com ارسال نموده وتاییدیه آن را دریافت نمایند.

نام افراد،واحد دانشگاهی ونام درس حتما در ایمیل قید شود.

مهلت ارسال فایلها تا روز هشتم بهمن ماه می باشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید