امتحان پایان ترم درس تحلیل رفتاری ومدیریت منابع انسانی

دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی این درس در واحد اراک فصول ارزش-ادراک-تعارض-قدرت-سیاست وبهبود سازمانی از فصولکتاب رفتار سازمانی پیشرفته دکتر بهروز قاسمی برای پایان ترم حذف شده است.

/ 0 نظر / 8 بازدید