موضوعات پیشنهادی مقالات دروس مختلف

منابع انسانی پیشرفته:

رابطه بین شفافیت نقش وتعهد شغلی کارکنان ومدیران

تاثیر اجرای روش های بهبود سازمانی بر نگرش هاس شغلی کارکنان

نقش سرمایه انسانی در ارتقا نوآوری سازمانی

نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان

رابطه تامین نیاز منابع انسانی به ابزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک با شایستگی ها ونقش های آنان

سنجش عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان در راستای مشتری مداری

رابطه بین شیوه های آموزش کارکنان با فرآیندهای مدیریت دانش سازمانی

بهره وری منابع انسانی ورابطه آن با ارزش بازار شرکت

تاثیر سقف شیشه ای بر توانمندسازی زنان

 

مدیریت استراتژیک پیشرفته

نقش برنامه ریزی استراتژیک در توسعه فناوری اطلاعات وکسب ارزش

نقش فرهنگ در انتخاب مدل استراتژی

نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژی های منابع انسانی سازمان

ارزیابی عملکرد موسسه یا سازمان با کارت امتیازی متوازن

استراتژی هولدینگ ها

تاثیر مزیت های رقابتی استراتژیک بر عملکرد سازمان یا شرکت

تاثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر تفکر راهبردی

تاثیر آموزش در تحقق برنامه های استراتژیک

 

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت رفتار سازمانی

رابطه بین مولفه های اعتماد وتعهد سازمانی

تاثیر اجرای روشهای بهبود سازمانی برجو سازمانی

دینداری واثرات آن بر رفتار شهروندی سازمانی

هوش هیجانی مدیران وارتباطات اثربخش

رابطه بین سلامت سازمانی وکارآفرینی سازمانی

نقش بازاریابی اخلاقی بر رفتار خرید مصرف کنندگان

تاثیر هوش عاطفی بر کیفیت خدمات

 

تئوری مدیریت پیشرفته

نقش فرهنگ سازمانی بر کاهش فساد اداری

رابطه سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان

نقش استراتژی برون سپاری بر بهره وری سازمانی

رعایت اخلاق در سازمان وتاثیرآن بر روابط بین سارمان ومشتری

تاثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستمهای اطلاعاتی

تاثیر تغییر مدیریت بر مدیریت سود

تاثیر جهانی شذن بر سیستم خط مشی گذاری تجاری کشور

تاثیر خلاقیت ونواوری بر عملکرد شرکت وسازمان

بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی گرایش کارآفرینالنه ومدیریت دانش سازمانی

 
/ 0 نظر / 6 بازدید