سوالات بازارشناسی کارشناسی ارشد-واحد بوئین زهرا

-شرکتهاوبازاریابها در برابر چالش های جدید چگونه واکنش نشان می دهند؟

-شرکتها برایایجاد ارزش وتامین رضایت مشتری چگونه می توانند در مدیریت کیفیت کامل را به اجرا درآورند؟شرکتهای پیشرو چگونه اینها را ایجاد وارائه می کنند؟

-برای بزنامه ریزی فرآیند بازاریابی چه گامهای عملی باید برداشت؟وچگونه می توان بصورتی اثربخش مدیریت نمود؟

-بازار تجاری چیست وبابازار مصرف چه تفاوتهایی دارد؟ودرخرید تجاری چه کسانی نقش دارند واثر می گذارند؟

-درمورد نام ونشان تجاری بهتر شرکت چگونه می تواندتصمیماتی را اتخاذ نماید که بتواند برخط محصول وآمیزه محصول مدیریت نماید؟

-تعریف خدمات وطبقه بندی آن وچگونه سازمانهای خدماتی خدمات خود را بهبود می بخشند و برکیفیت وبهره وری می افزایند؟

-شرکت در چه زمانی می تواند قسمتی را تغییر دهدودربرابر تغییر قیمت شرکتهای رقیب چگونه باید واکنش نشان دهد؟

-گامهای تهیه یک برنامه تبلیغاتی وتواناییهای بالقوه روابط عمومی؟

-ازدیدگاه مزیت رقابتی شرکتها چگونه می توانند از بازارایابی مستقیم یکپارچه فراگیر استفاده کنند؟منافع ناشی از بازاریابی مستقیم چگونه انجام می گیرد؟

-تصمیماتی که شرکتها هنگام طرح ریزی یک نیروی فروش باید اتخاذ نمایند را بیان نمایید؟وچگونه می توانند هنگام فروش مذاکره وایجاد رابطه نمایند؟

-فرصتهای کانالهای بازاریابی شبکه؟چالشهای آن؟

 

/ 0 نظر / 10 بازدید