سوالات بازارشناسی کارشناسی ارشد-دانشگاه پیام نور

بازاریابی متعهد وفعال را توضیح دهید؟

سیستم اطلاعات بازاریابی چیست؟اجزای آن را به اختصار توضیح دهید؟

یکی از عوامل اصلی که بررفتار خرید تاثیرگذار است عوامل فرهنگیست.به اختصار توضیح دهید؟

مراحل پنج گانه فرآیند خرید مصرف کننده را به اختصار توضیح دهید؟

دو نوع خطای غربال کردن ایده ها را بنویسید؟

چهار خط مشی بازاریابی در مرحله معرفی کالا به اختصار توضیح دهید؟

کالاها از نظر داشتن خدمت به پنج طبقه تقسیم می شوند.آن ها را نام برده وتوضیح دهید؟

چهار تصمیم اساسی که در رابطه تدارکات بازار گرفته شود را توضیح دهید؟

بازاریابی رابطه را به اختصار توضیح دهید؟

کانال های بازاریابی ان لاین را نام برده وتوضیح دهید؟

/ 0 نظر / 6 بازدید