منبع درس مدیریت استراتژیک پیشرفته

مدیریت استراتژیک فرد دیوید

منبع درس مدیریت استراتژیک پیشرفته کتاب مدیریت استراتژیک فردآردیوید ترجمه دکترپارسائیان ودکتر اعرابی نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی می باشد

 

/ 0 نظر / 7 بازدید