دانلود فایلهای ترجمه واسامی افراد -تحلیل رفتاری ارشد مدیریت اجرایی

فایل شماره 6

 اکبری      صفحات 5 الی 7

صالحی            8 الی 10

بهادری             16 الی 18

خانم صنعتی        25 الی ابتدای 28

خدایی                 29 الی 31

فایل شماره 7

حاتمی           صفحات 18 الی 20

احمدی           21 الی 23

توکل             25 الی 27

قلیچ             28 الی 30

فایل شماره  8

ویسمه        صفحات 12 الی 14

بابایی          15 الی 17

داوودی       18 الی 20

هدایت پور   21 الی24

سید حمزه حسینی  25 الی 27


/ 0 نظر / 4 بازدید