کیومرث سهرابی مدرس دانشگاه(استادیار) و دکترای مدیریت وبرنامه ریزی

فرشید خانجانیان مدرس دانشگاه و دانشجوی دکترای مدیریت

دانلود سوالات تئوری مدیریت پیشرفته-کتاب استونرواحدهای اراک وبوئین زهرا

 ویرایش جدید جوابهای تئوری مدیریت پیشرفته

بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید.


فصل اول

 

1.     اهمیت سازمان و مدیریت را توضیح دهید.

ص 7

2.     چهار فعالیت اصلی متعلق به فرآیند مدیریت را تعریف کنید.

ص12 13 14

3.     گروه های مختلف مدیران را شرح دهید و مدیر چه کاری را انجام می دهد.

ص 21و22

 4.     انواع مهارت هایی که مدیر باید داشته باشد و نقش هایی را که باید ایفا کند را شرح دهید.

.ص 23

5.     علت این را که چرا مدیران باید به مسائلی در زمینه داشتن چشم انداز ،رعایت اصول اخلاقی ،ناهمگونی فرهنگی و تغییرات محیط کار توجه کنند را بیان نمایید.

ص 25و26

 فصل دوم

 1.     مکتب های مدیریت زیر را از یکدیگر تمیز دهید : مکتب مدیریت علمی،تئوری کلاسیک سازمان،مکتب رفتارگرایان و مکتب علم مدیریت.

84,85

2.     چرا مطالعه و تحقیق در باره تئوری اهمیت دارد و راه کارهایی که یک تئوری میتواند مفید واقع شود را شرح دهید.

3.     کدام یک از اصولی که فایول درباره مدیریت ارائه کرد می توانند در سازمان ها ی کنونی موثر واقع شوند؟

ص 55و56

 

4.     هاثورن چه تحقیقاتی انجام داد و برای مدیران چه اهمیتی دارد؟

ص63

5.مدیریت علمی  با مکتب رفتارگرایی مدیریت چه تفاوتی دارد؟   

.ص62

6.در کجای سازمان شاهد کاربرد عام مدیریت هستیم؟

ص 70

7.     با توجه به روش اقتضایی کار اصلی مدیر چیست؟طبق تئوری مبتنی بر نگرش اقتضایی کار مدیر این است که در یابد چه روشی در یک حالت خاص تحت موقعیت ویژه و در زمان مشخص می تواند به بهترین نحو برای تامین هدف های مدیریت موثر واقع شود.

فصل سوم

 

1.     اهمیت محیط خارجی را توضیح دهید.

ص99

2.     تفاوت بین محیط طبیعی و محیط سازمانی را بیان کنید.

جواب در کتاب پیدا شود

3.     درباره عوامل محیطی که به صورت مستقیم بر سازمان اثر میگذارند بحث کنید.

ص421

4.     شیوه ای که سازمان می تواند از شبکه گروه های ذی نفع و ائتلاف ها استفاده نماید و بدان وسیله بر گروه های ذینفع اثر بگذارد را توضیح دهید.

ص142

 5.     چالش هایی که محیط طبیعی به وجود می آورد و ما با آن روبه رو هستیم را برشمارید.

ص125و126

6.     گروه های ذی نفع سازمان چه کسانی هستند؟

.ص100

7.     چهار متغیر را نام ببرید که محیط خارجی را به وجود می آورند و می توانند به صورت مستقیم بر سازمان اثر بگذارند؟

ص 117

8.     سازمان چگونه می تواند در برابر محیط طبیعی واکنش نشان دهد؟

ص142

فصل چهارم

 

1.     اصول اصلی آندریو کارنگی در انجیل ثروت را شرح دهید.

ص159

2.     موضوع«میلتون فریدمن» در رابطه با مسئولیت اجتماعی شرکت ها شرح دهید.

ص162

3.     چه انتقادهایی بر انجیل کارنگی وارد آمده است.

ص161

4.     بین دو دیدگاه گارنگی و فریدمن درباره مسئولیت های اجتماعی چه تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد؟

ص 159 162و163

5.     مفهوم منافع شخصی روشنگرانه چیست؟

ص 194 وخلاصه 5

6.     اصطلاحات فنی که در مورد اصول اخلاقی بکار می روند کدامند؟

ص174

7.     در بحث درباره اصول اخلاقی چهار سطح مطرح اند ، آنها را بیان نمایید.

ص 172 نمودار

8.     هنگامی که یک مدیر بخواهد اصول اخلاقی را بکار ببرد با چه مسئله هایی رو به رو می شود.

ص180

9.     کاربرد اصل نسبیت در اصول اخلاقی موجب بروز چه مشکلاتی میشود؟

ص 187و188

10.مقصود از نسبیت فرهنگی چیست؟

ص 189

فصل پنجم

 

1.     پدیده جهانی شدن برای مدیران چه معنایی دارد؟

ص 204و205

2.     برای مقامات دولتی و مدیران رقابت چه معنایی دارد؟

ص 208و209

3.     عملیات دولت چه اثراتی بر رقابت شرکت ها و کشور ها می گذارد؟

ص 210و211

4.     چه تغییرات جدید اقتصادی و سیاسی توانسته است تجارت جهانی را متحول سازد؟

ص 213 الی 218

5.      بین سرمایه گذاری در اوراق بهادار(پرتفوی) و سرمایه گذاری مستقیم چه تفاوتی وجود دارد؟

ص 224

6.     برخی از اثرات مثبت شرکت های چند ملیتی را نام ببرید.

ص 226و227

7.     چرا فعالیت های تجاری بین المللی برای برخی از سازمان ها جذاب است؟

 جواب از کتاب پیدا شود

8.     فرآیند بین المللی شدن و گذر از مرحله ای که فعالیت در کمترین سطح خود است تا درگیری قابل توجه را بیان نمایید.

ص 229الی 231

9.     چرا برای رقابت شرکت ها در سطح جهانی ، تفاوت های فرهنگی اهمیت دارد؟

ص 232و233

10.چرا این امکان وجود دارد که برای هدایت تجارت جهانی امکان پیدایش سازمان های جدید است؟ازکتاب پیدا شود

11.سیر تاریخی جهانی شدن تجارت را بیان نمایید.ص 241

فصل ششم

 

1.     واحد های تجاری کوچک چیست و چرا اهمیت دارد؟ص254

2.     تفاوت کارآفرینی با مدیریت را بیان نمایید.ص 260

3.     چرا کارآفرینی اهمیت دارد؟ص 260و261

4.     برخی از مشکلاتی را که کارآفرینان با آن روبه رو می شوند را برشمارید.ص 270و271

5.     چه افرادی شایستگی کافی دارند و می توانند کارآفرین شوند؟ص 266

6.     کارآفرینی درون سازمانی چیست؟ص 277

7.     چرا برای مدیر این موضوع اهمیت دارد که باید پیوسته درصدد یافتن راه هایی برای بازآفرینی سازمان باشد؟ص 285

8.     در مهندسی مجدد یا بازسازی فرآیند چه اقداماتی صورت می گیرد و چرا انجام دادن این کارها ساده نیست؟ص 280و281

فصل هفتم 

1.     ارکان اصلی فرهنگ سازمانی را  برشمارید و منشأ پیدایش آنها را نام ببرید.سطوح فرهنگ سازمانی از دیدگاه ادگار شاین را بیان نمایید؟ص 303 الی 305

2.     موفقیت سازمان و فرهنگ سازمانی چه رابطه ای دارند؟.ص 307و308

3.      درباره پذیرفتن مسئولیت از فرهنگ سازمانی بحث کنید و بگویید برای پذیرفتن این مسئولیت چه مشکلاتی به وجود می آید؟.ص310و311

4.     چند فرهنگ گرایی چیست و منشأ آن کجاست؟ص 315و316

5.     موانعی را برشمارید که اجازه نمی دهد سازمان در یک دنیای چند فرهنگی ، فرهنگ مناسب را بپذیرد.ص 333

6.     درباره برخی از مسائل مهم که در زمان کنونی در سازمان ها در باره نژاد مطرح است را به اختصار توضیح دهید.ص 322و323

7.     باج خواهی جنسی چیست و در محیط کار چه اثراتی دارد؟ص 318و319

8.     مدیریت در یک سازمان چند ملیتی که دارای فرهنگ های گوناگون است با مدیریت پیش از چند ملتی و چند فرهنگی شدن سازمان متفاوت است ، این تفاوت را بیان کنید.ص 325و328

9.     راه هایی را برشمارید که بتوان بدان وسیله جامعه چند فرهنگی را اداره کرد.

ص 328 نمودار 4-7 با توضیحات

فصل هشتم

 

1.     مدیریت کیفیت جامع چیست و برای شیوه مدیریت گذشته چه مشکلاتی به وجود می آورد؟

ص 346و347

2.     از نظر تاریخی بین مسائل مربوط به کیفیت و جنگ جهانی دوم چه رابطه ای وجود دارد؟

ص 347و348

3.     روش هایی که به وسیله دمینگ و جوران ارائه شده اند دارای تفاوت هایی می باشد ، این تفاوت ها را برشمارید

ص 351

4.     پیشنهاد سه گانه کیفیت متعلق به جوران را شرح دهید.

پیشنهاد سه گانه کیفیت متعلق به جوران عبارتند از: برنامه ریزی کیفیت ، کنترل کیفیت و بهبود کیفیت ، و ثابت می کند که آنها شباهت زیادی با برنامه ریزی مالی ، کنترل مالی و افزایش سود دارند همان فرآیندهایی که مدیران بسیار با آنها آشنا هستند ، جوران اعتراف می کند که مدیریت برای بهبود کیفیت، کار چندان ساده ای نیست و به تغییرات مهم نیاز دارد  ، ولی او بر این باور نیست  که باید مدیریت تلاش های عمده ای بنماید.ص351

5.     چه موضوع هایی می توانند 14 اصل دمینگ را یکپارچه کنند؟ص 352و353

6.     بین 14 اصل دمینگ و الگوی روابط انسانی که در همان عصر ارائه شد چه شباهت هایی وجود دارد؟

7.     دهندگان جایزه بالدریج به هفت حوزه فعالیت شرکت توجه می کنند ، این هفت حوزه را برشمارید.

ص 375

8.     بین مدیریت کیفیت جامع و رفتار با مشتریان چه رابطه ای وجود دارد؟

ص 370

9.     مدیران چگونه می توانند افراد را تشویق و تر غیب به بهبود کیفیت نمایند؟

ص373

 

10.یک مدیر در یک تالار پذیرایی در یک سازمان انتشاراتی (روزنامه منتشر می کند) چگونه می تواند از الگو برداری استفاده کند؟

ص 374

11.اگر قرار باشد مدیران و کارکنان با این دیدگاه کار کنند که پیوسته به امور خطا  رفته توجه نمایند چه چیزها یا عواملی را از دست خواهند داد؟

ص 355

12.چگونه می توان کارکنان را تشویق کرد که کیفیت محصولات را بهبود ببخشند؟

ص 373

 

14-نقش مدیرارشد در بهبود کیفیت؟ ص 357و358

 

  
نویسنده : کیومرث سهرابی-فرشید خانجانیان ; ساعت ۱:۱٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩٢/۸/٢۳
تگ ها :